Quy định về quản lý hoạt động sản xuất phần mềm

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định thống nhất quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm, nguyên tắc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm...

Theo đó, từ ngày 02/01/2015, quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm phải bao gồm 7 công đoạn: xác định yêu cầu; phân tích và thiết kế; lập trình, viết mã lệnh; kiểm tra, kiểm thử phần mềm; hoàn thiện, đóng gói phần mềm; cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm; phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

Sản xuất phần mềm phải báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông

Một doanh nghiệp sẽ được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp. Các sản phẩm phần mềm được sản xuất phải thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm quy định tại Thông tư số 9/2013/TT-BTTTT...

Cũng theo Thông tư này, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm phải tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ khai báo liên quan cũng như việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm của mình; đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm không vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm phải gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất về Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ trước ngày 15/3 hàng năm.

Nguồn: baochinhphu.vn

144

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan