Quy định về thành lập Ban quản lý dự án xây dựng

Ông Nguyễn Duy An (duyanxdcm@...) hiện công tác tại Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đề nghị được giải đáp một số nội dung lên quan đến Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông An muốn được biết, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện do UBND huyện thành lập để quản lý, điều hành các dự án do Chủ tịch UBND huyện làm chủ đầu tư thì có phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 2 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP không?

Trường hợp Ban Quản lý dự án xây dựng huyện nói trên là đơn vị sự nghiệp công lập thì ai là người quyết định việc tổ chức lại đơn vị theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP khi UBND cấp tỉnh chưa thực hiện phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm quyền thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 21 Nghị định trên?

Giải đáp thắc mắc của ông An, Bộ Nội vụ cho biết, điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện do UBND huyện làm chủ đầu tư không phải là đối tượng áp dụng của Nghị định.

Do đó, việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng huyện do UBND huyện làm chủ đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Nguồn: Báo Chính phủ

142

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan