Quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Chính phủ đã ra Nghị định số 65/2009/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NÐ-CP ngày 22-10-2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

Nghị định gồm bốn điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2009. Các tiêu chuẩn về vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1-9-2009.

Ban hành kèm theo Nghị định là mười danh mục, xác định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với từng loại quân nhân.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2009/NÐ-CP về việc Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NÐ-CP ngày

1-8-2007   của   Chính   phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NÐ-CP ngày 31-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, một số nội dung của khoản 2 điều 7, khoản 2 điều 11 và điều 12 của Nghị định số 127/2007/NÐ-CP ngày 1-8-2007 và khoản 1, điều 35 Nghị định số 132/2008/NÐ-CP có sự thay đổi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22-9-2009.

 

Nguồn: Nhân dân điện tử

159

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan