Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực BCVT, CNTT và tần số vô tuyến điện

Ngày 15/01/2014, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các nghị định, hành vi vi phạm quy định tại các nghị định sau đây hết hiệu lực:

- Nghị định số 58/2007/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2011 của  Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính;

- Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của  Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông;

- Các điều 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 và 43 Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác;

- Các khoản 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Điều 1 Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác;

- Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

- Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Nghị định 174 gồm 8 chương và 104 điều, quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Khi áp dụng vào thực tiễn, Nghị định sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia, đồng thời tạo sự công bằng trong hoạt động của các lĩnh vực này ở Việt Nam.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

222

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan