Quyết định 30/2011/TTg cần được điều chỉnh

Ngày 1.6.2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/TTg quy định về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (QĐ 30). Đây là quy định mới tạo điều kiện cho người đứng đầu các hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được hưởng một mức phụ cấp về thù lao hàng tháng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, QĐ 30 đã thể hiện sự bất hợp lý đối với những người đứng đầu các hội không phải là cán bộ nghỉ hưu và những hội tự trang trải kinh phí hoạt động.

Khi chủ tịch Hội không phải cán bộ nghỉ hưu

QĐ30 quy định, phạm vi đối tượng áp dụng là đối với các hội được thành lập và hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Đồng thời quy định cụ thể mức thù lao tối đa hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các hội (gọi tắt là Chủ tịch hội). Quyết định có hiệu lực thực hiện từ ngày 1.8.2011. Theo đó, ngày 12.7.2012 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 đã ra Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND về việc: “Quy định Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Trong đó quy định mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch các hội đặc thù tỉnh là 4,0 lần; hội cấp huyện là 2,5 lần; hội cấp xã là 1,0 lần so với mức lương tối thiểu chung. Ngày 3.8.2012 UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định thực hiện số 18/2012/QĐ-UBND nội dung giống như Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã xuất hiện những vấn đề liên quan đến đối tượng hưởng thụ cũng như các hội – nơi chịu trách nhiệm chi trả chế độ thù lao.

Trên địa bàn các huyện, các xã có nhiều người đứng đầu các hội đặc thù không phải là cán bộ nghỉ hưu nên không được hưởng chế độ thù lao đã được quy định. Riêng ở huyện Tuyên Hóa, có 19 Hội thanh niên xung phong cấp xã đã thành lập, thì có 7 Chủ tịch hội không phải là cán bộ nghĩ hưu, trong đó có tới 6 người đã từng giữ chức Chủ tịch hội đến 6 năm. Hội Đông y huyện có 12 hội cấp xã đã được thành lập hội thì có đến 11 người Chủ tịch hội không phải là cán bộ nghỉ hưu, trong đó có đến 6 người đã giữ chức chủ tịch hội 8 năm và Chủ tịch Hội Đông y huyện cũng không phải là cán bộ nghỉ hưu, nhưng đã từng giữ chức Chủ tich hội đến 12 năm; Hội chữ thập đỏ huyện có 20 hội xã, thị trấn thì có đến 13 Hội Chủ tịch hội không phải là cán bộ nghĩ hưu; Hội Người cao tuổi các xã có 5 Chủ tịch hội không là cán bộ nghỉ hưu…

Vấn đề này giải quyết thế nào? Trong khi những người này đã cống hiến cho hội với thời gian dài, đã đóng góp cho hội nhiều công lao, nhưng lâu nay lại không có chế độ thù lao vậy mà nay có chế độ thì lại không được hưởng. Điều đáng lưu ý là Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội lại không có dòng nào quy định là Chủ tịch hội phải là cán bộ nghỉ hưu. 

Khi Hội không có kinh phí

Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định, Hội có tính chất đặc thù thì kinh phí nhà nước cấp hàng năm, những hội còn lại (không phải là đặc thù) kinh phí do hội tự bảo đảm quy định này, cũng căn cứ vào điều 3, QĐ 30 của Thủ tướng chính phủ. Vậy, những hội còn lại là những hội không đặc thù, nhưng được thành lập và hoạt động theo Nghị định 45/CP lấy đâu ra kinh phí để tự bảo đảm? Trong khi đó có những hội xã hội nghề nghiệp không mang tính đặc thù nhưng cũng có vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự phát triển KT - XH của địa phương, lại gặp khó khăn trong việc huy động các khoản kinh phí phục vụ cho hội như hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, hội Di sản văn hóa… thì Chủ tịch hội không được hưởng chế độ thù lao và theo đó thì hàng năm hội cũng không được hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước để hoạt động. Ngược lại, chủ tịch các hội không đặc thù ở cấp huyện vẫn được hưởng một khoản cấp phí 1,3 mức lương tối thiểu (quy định trước đây), nay theo quy định mới thì lại không được hưởng, đây là một điều rất khó khăn cho những hội không đặc thù trong hoạt động của mình.

Thiết nghĩ, để giải quyết vấn đề này cần điều chỉnh QĐ 30 theo hướng, không phân biệt người đứng đầu các hội là cán bộ nghỉ hưu hay không nghỉ hưu, bởi công việc như nhau, tất cả các Chủ tịch hội đều đã được cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn đưa ra giới thiệu để đại hội bầu.  Riêng đối với những hội không đặc thù đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho các tỉnh, thành phố căn cứ vào đặc điểm tình hình, ngân sách của các tỉnh, thành để quy định một mức thù lao thấp hơn hội đặc thù, nhằm động viên khuyến khích để họ tham gia hoạt động, đóng góp trí tuệ, công sức cho phát triển KT-XH trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

171

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan