Sẽ lập phòng thi đua khen thưởng ở cơ quan Tổng cục và tương đương

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 (Nghị định 122) của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng (TĐKT).

Theo đó, phạm vi, đối tượng tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng được bổ sung thêm ở các cơ quan Tổng cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Như vậy, bên cạnh việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập Vụ TĐKT và các cơ quan thuộc Chính phủ phải thành lập Ban TĐKT (như quy định tại Nghị định 122), dự thảo mới đề xuất tại các Tổng cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và ở doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập cũng sẽ phải thành lập Phòng TĐKT thuộc Văn phòng hoặc Vụ Tổ chức cán bộ của đơn vị đó.

Riêng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ bố trí công chức chuyên trách làm công tác TĐKT tại Văn phòng Ban.

Cấp huyện sẽ bố trí từ 1-2 công chức làm TĐKT

Theo quy định hiện đang áp dụng tại Nghị định 122, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác TĐKT, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sẽ xem xét, quyết định trình Thủ tướng Chính phủ thành lậpVụ (hoặc Ban) TĐKT . Còn trong Dự thảo mới, có bổ sung điều khoản: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các doanh nghiệp nhà nước quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Phòng (Ban) TĐKT thuộc các Tổng cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và các doanh nghiệp nhà nước.

Đối với việc thành lập Ban TĐKT cấp tỉnh, thay vì quy định UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc trình HĐND cùng cấp thành lập như hiện nay (theo Nghị định 122), dự thảo mới đề xuất: UBND cấp tỉnh có quyền quyết định thành lập Ban TĐKT cấp tỉnh là tổ chức tương đương cấp chi cục thuộc Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ: cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện cần bố trí công chức chuyên trách làm công tác TĐKT. Trong đó, UBND cấp huyện bố trí lãnh đạo phòng Nội vụ phụ trách công tác TĐKT và công chức chuyên trách làm công tác TĐKT thuộc Phòng Nội vụ cùng cấp.

Như vậy, về biên chế cán bộ, công chức theo tinh thần dự thảo này là, đối với cấp huyện bố trí từ 1-2 công chức làm công tác TĐKT ở Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện, thay vì trước đây phải bố trí từ 2-3 công chức làm nhiệm vụ này ở Văn phòng UBND cấp huyện.

Nguồn: Báo chính phủ

249

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan