Siết chặt việc thực hiện công bố thông tin của DNNN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP; báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách DN không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của DNNN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, DNNN phải định kỳ công bố các thông tin: Chiến lược phát triển; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN hàng năm; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức; Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm; 9- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng.

Nguồn: Thời báo Ngân hàng

84

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan