Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Cơ yếu

Sáng nay, 12/7, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Cơ yếu. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 26/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Luật Cơ yếu đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/2/2012.

Luật ban hành đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động cơ yếu; là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý Nhà nước về cơ yếu; góp phần xây dựng, củng cố, phát triển ngành cơ yếu Việt Nam tiến lên chính quy, hiện đại, thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

luật cơ yếu

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Cơ yếu

Luật Cơ yếu đã xác định hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về cơ yếu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Theo Luật Cơ yếu, Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan mật mã quốc gia, quản lý chuyên ngành về cơ yếu, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về cơ yếu.

Tại hội nghị, báo cáo của Ban Cơ yếu Chính phủ và các tham luận đã nêu bật những kết quả đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu. Cụ thể là đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tại các bộ, ngành, địa phương; ý thức, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước được nâng cao; xây dựng cơ bản, đồng bộ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản luật có liên quan đến Luật.

Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành cơ yếu tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hệ thống kỹ thuật mật mã và nhiều loại hình bảo mật, an toàn thông tin được nghiên cứu, hoàn thiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng; cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường đầu tư và từng bước hiện đại; chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu ngày càng được quan tâm thực hiện;…

Nhiều ý kiến tham luận khẳng định, những kết quả đạt được đã góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cơ yếu; bảo đảm tốt yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của các lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ, ngành cơ yếu và các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về định hướng, chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác cơ yếu.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật; rà soát, đề xuất với cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ yếu, đồng thời sửa đổi, bổ sung các văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực cơ yếu ban hành trong thời gian qua có nội dung chưa đồng bộ, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Cơ yếu, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tổ chức quy hoạch phát triển các mạng liên lạc cơ yếu; tập trung đổi mới, phát triển các thiết bị mật mã chuyên dụng, các sản phẩm mật mã phục vụ chỉ huy, điều hành, bảo mật công nghệ thông tin, bảo mật hệ thống vũ khí công nghệ cao; đầu tư phát triển hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng nhiều loại hình bảo mật, an toàn thông tin theo hướng đa dạng, hiện đại; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước.

Ngoài ra, cần tập trung quan tâm giám sát an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước và quản lý mật mã dân sự; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu;…

Nguồn: Báo Chính phủ

159

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan