Sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều thuộc các luật xây dựng, nhà ở

Theo Bộ Xây dựng, quá trình thực hiện 4 Luật: Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 bộc lộ một số bất cập, chưa thống nhất, chưa đồng bộ với nhiều luật khác.

Cụ thể, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 là các đạo luật quan trọng, điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản…

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, trong quá trình thực hiện 4 Luật trên, cũng đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn về một số nội dung như: cấp giấy phép xây dựng; nội dung, trình tự thẩm định dự án; quản lý an toàn công trình xây dựng; lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, nhà ở, bất động sản… 

Mặt khác, một số quy định tại 4 Luật này cũng đã bộc lộ sự chưa thống nhất, chưa đồng bộ với một số Luật như: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường… Do đó, sửa đổi, bổ sung các luật này là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Với Luật Xây dựng, dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 37 điều, các khoản thuộc 37 điều này của Luật. Đơn cử, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Điều: 89, 91, 94, 95, 96, 102, 103 về cấp giấy phép xây dựng theo hướng mở rộng đối tượng công trình được miễn giấy phép xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn; đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, tăng cường phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng; thống nhất quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

Dự luật cũng bãi bỏ 7 điều quy định về điều kiện năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng vì nội dung của các điều này chỉ quy định chung, mang tính nguyên tắc của Luật Xây dựng.

Mặt khác, tại khoản 5 Điều 148 Luật Xây dựng đã giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Theo đó, việc đánh giá năng lực hoạt động xây dựng hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP. 

Trong dự thảo lần này, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung 6 điều, các khoản thuộc 6 điều này của Luật Nhà ở; Sửa đổi, bổ sung 7 điều, các khoản thuộc 7 điều này của Luật Kinh doanh Bất động sản. 

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung 9 điều, các điều khoản thuộc 9 điều này thuộc Luật Quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, bãi bỏ quy định về giấy phép quy hoạch tại Điều 71; các thông tin trong giấy phép quy hoạch cần được lồng ghép trong nhiệm vụ quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn: Báo Hải quan

194

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan