Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày 22-4, Chính phủ ra Nghị định số 37/2013/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NÐ-CP ngày 28-8-2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (ÐTPTÐP).

Theo đó, sửa đổi Ðiều 5 Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; Ðiều 6 Ðối tượng đầu tư trực tiếp; điểm a khoản 1 Ðiều 9 Ðầu tư theo các hình thức hợp đồng; Ðiều 11 Ðối tượng cho vay; Ðiều 15 Lãi suất cho vay; Ðiều 17 Quy định về cho vay hợp vốn; Ðiều 21 Hình thức góp vốn; Ðiều 25 Giới hạn đầu tư; Ðiều 32 Nguyên tắc hoạt động của Quỹ ÐTPTÐP; Ðiều 36 Thành phần Hội đồng quản lý Quỹ ÐTPTÐP; khoản 2 Ðiều 38 Ban kiểm soát; khoản 3 Ðiều 40 Cơ chế tiền lương, tiền thưởng và xếp hạng doanh nghiệp.

 Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10-6-2013.

 * Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/2013/TT-BTC quy định mức thu lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. Theo đó, lệ phí cấp giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài là ba triệu đồng/lần còn lệ phí cấp Giấy đăng ký hoạt động là 1,5 triệu đồng/lần. Ðối với Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, lệ phí cấp Giấy đăng ký hoạt động là 1,5 triệu đồng/lần; lệ phí thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động là 1 triệu đồng/lần... Mức phí cấp Giấy phép thành lập 6,5 triệu đồng/lần được áp dụng đối với Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Còn đối với Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, mức phí cấp Giấy phép thành lập là hai triệu đồng/lần...

 Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2013.

Nguồn: Nhân dân điện tử

82

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan