Sửa quy định về xử phạt vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định tại 09 Điều và bãi bỏ quy định tại 03 Điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP.

Cụ thể như sau: Dự thảo quy định việc xử phạt các hành vi liên quan đến việc không thực hiện đăng báo, công bố không đúng thời hạn, công bố không đúng về những nội dung thay đổi theo quy định của pháp luật.

Dự thảo quy định rõ việc xử phạt các hành vi liên quan đến việc bổ nhiệm, phân công công việc và thực hiện nhiệm vụ đối với người quản trị điều hành doanh nghiệp như chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ; Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc, Phó Giám đốc của chi nhánh nước ngoài.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi quy định hành vi vi phạm về giữ lại mức trách nhiệm tối đa trên mỗi rủi ro hoặc tổn thất riêng lẻ từ mức 5% lên 10% cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP.

Thời gian qua, việc một số doanh nghiệp tự động thay đổi quy tắc, điều khoản, biểu phí các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ xe cơ giới dẫn đến tình trạng giảm phí, cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến an toàn tài chính của doanh nghiệp và sự phát triển ổn định, lành mạnh của thị trường. Do đó, dự thảo Nghị định cần thiết bổ sung quy định về việc đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí với Bộ Tài chính đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trước khi triển khai và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm tuân thủ đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí đã đăng ký với Bộ Tài chính cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP.

Nguồn: Báo Đấu thầu

154

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan