Tăng hệ số điều chỉnh giá đất để thu đúng, thu đủ vào ngân sách

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến chính sách thu tiền thuê đất đối với những thửa đất “vàng” khi điều chỉnh quy hoạch; xử lý nộp tiền thuê đất trước khi cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN); gia hạn thời gian thuê đất... 
Ông La Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đã trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN về vấn đề này.

PV: Trên thực tế có dự án tại những thửa đất “vàng”, nhà đầu tư đề nghị và được điều chỉnh quy hoạch đã hưởng lợi rất lớn. Vậy Bộ Tài chính đã xử lý vấn đề này thế nào, thưa ông?

- Ông La Văn Thịnh: Chính sách hiện hành về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đã có quy định cụ thể đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết mà phát sinh nghĩa vụ tài chính (nếu có) thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Khoản 5 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Khoản 6 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ). 

Thực tế trong quá trình thực hiện có phản ánh trường hợp người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng xin điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết; vì vậy để thực hiện thống nhất, tại Nghị định 123/2017/NĐ-CP đã quy định cụ thể trường hợp người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có). Theo đó, thì người sử dụng đất phải: (i) Nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định theo quy hoạch xây dựng chi tiết trước khi điều chỉnh cộng với tiền chậm nộp tương ứng theo quy định của pháp luật; (ii) Nộp bổ sung số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy hoạch trước khi điều chỉnh và theo quy hoạch sau khi điều chỉnh được xác định tại cùng một thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch.   

Ngoài ra để đảm bảo thu đúng, thu đủ về ngân sách nhà nước (NSNN), tại Nghị định quy định trường hợp người sử dụng đất đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thuộc trường hợp được áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên diện tích đất đang thuê (nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất) mà có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) cao hơn hệ số sử dụng đất theo quy hoạch hiện trạng trước khi thực hiện dự án, thì UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền thuê đất.

PV: Vướng mắc hiện nay được nhiều công ty cổ phần (CTCP) quan tâm đó là họ thực hiện nộp tiền thuê đất thế nào đối với đất của DNNN trước khi CPH?

- Ông La Văn Thịnh: Trách nhiệm của CTCP đã quy định cụ thể tại phương án cổ phần hóa theo pháp luật về cổ phần hóa; tuy nhiên để làm rõ hơn vấn đề này, tại Nghị định mới ban hành đã quy định rõ trường hợp tại thời điểm cơ quan thuế thông báo truy thu số tiền thuê đất phải nộp của DNNN theo quy định mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa quyết toán bàn giao vốn, tài sản cho CTCP, thì CTCP có trách nhiệm nộp tiền thuê đất phải truy thu vào NSNN. Số tiền thuê đất mà CTCP nộp được xử lý theo quy định về quyết toán bàn giao vốn, tài sản cho CTCP theo quy định. Trường hợp tại thời điểm cơ quan thuế thông báo truy thu, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thực hiện quyết toán bàn giao vốn, tài sản cho CTCP theo quy định, thì CTCP không phải nộp số tiền thuê đất này.

PV: Trong quá trình CPH, một số DNNN kiến nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, vì theo các DN này nếu tính đầy đủ tiền thuê sẽ bị âm vốn chủ sở hữu. Trong Nghị định, có bổ sung quy định miễn, giảm đối với các trường hợp này không, thưa ông?

- Ông La Văn Thịnh: Theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất thì trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất khi thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động, hoặc CPH theo quy định của pháp luật, thì tổ chức kinh tế sau khi chuyển đổi hoặc CPH tiếp tục được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại. Tuy nhiên, tổ chức kinh tế đó, phải sử dụng đất vào đúng mục đích đã được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định trước khi chuyển đổi mô hình hoạt động hoặc CPH.

PV: Dư luận gần đây quan tâm đối với những trường hợp thu tiền thuê đất khi gia hạn thời gian thuê đất, ông có thể làm rõ hơn về vấn đề này?

- Ông La Văn Thịnh: Theo quy định của pháp luật về đất đai khi hết hạn thời gian thuê đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép gia hạn thời gian sử dụng đất. 

Vì vậy, để đảm bảo chặt chẽ, tại Nghị định này đã quy định tiền thuê đất đối với trường hợp gia hạn thời gian sử dụng đất khi hết thời gian thuê đất, được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được gia hạn. Chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất tính từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định gia hạn thời gian thuê đất. Trường hợp thời điểm hết thời gian thuê đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định gia hạn, thì người sử dụng đất phải nộp tiền hàng năm. Đơn giá  tính thu tiền thuê đất được xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do UBND cấp tỉnh ban hành; đơn giá thuê đất không được ổn định trong 5 năm.

PV: Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

153

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan