Tăng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 2017

Đây là quy định mới tại Thông tư 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Theo đó, mức thu phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch tăng thêm 500.000 đồng/giấy phép so với quy định tại Thông tư 47/2010/TT-BTC, cụ thể: Đối với hạng 4 sao, 5 sao và hạng cao cấp: từ 3.000.000 đồng/giấy phép lên 3.500.000 đồng/giấy phép; Đối với hạng 3 sao: từ 2.500.000 đồng/giấy phép lên 3.000.000 đồng/giấy phép; Đối với hạng 1 sao, 2 sao: từ 1.500.000 đồng/giấy phép lên 2.000.000 đồng/giấy phép; Đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch: từ 500.000 đồng/giấy phép lên 1.000.000 đồng/giấy phép.

Ngoài ra, mức thu phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cũng tăng từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng/giấy phép..

Thông tư 178/2016/TT-BTC cũng quy định rõ về việc kê khai, nộp phí, theo đó:  Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo tháng và quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Thông tư 178/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017 và thay thế Thông tư 47/2010/TT-BTC.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

129

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan