Tập trung đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu

Thực hiện Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) biên giới tỉnh Cao Bằng, tỉnh ta đã thành lập 3 khu KTCK Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang. Tỉnh đã xây dựng mục tiêu phát triển KTCK giai đoạn 2006 - 2010 là: Xây dựng khu KTCK Tà Lùng thành Cửa khẩu Quốc tế, cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu Sóc Giang thành cửa khẩu chính. Đồng thời, tập trung nguồn lực cho công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu KTCK của tỉnh.

Trong năm 2009 - 2010, cơ quan chức năng đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết Cửa khẩu Sóc Giang, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung là xây dựng thị trấn Hùng Quốc và khu vực Cửa khẩu Trà Lĩnh (giai đoạn 2009 - 2025); đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cửa khẩu Sóc Giang (giai đoạn 2010 - 2020). Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu KTCK bằng nguồn vốn cửa khẩu (chủ yếu bằng nguồn vốn Trung ương cân đối). Các dự án đầu tư cho các khu KTCK có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 670 tỷ 775 triệu đồng. Thực hiện vốn đầu tư tại các khu KTCK là 249 tỷ 981 triệu đồng. Năm 2010 ước thực hiện vốn đầu tư tại các khu KTCK 51 tỷ 550 triệu đồng.

Cơ sở hạ tầng các khu KTCK đã có nhiều dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng như: Sửa chữa, cải tạo Trạm Kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Tà Lùng; các trạm kiểm dịch, bãi đỗ xe Cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh; cấp điện tại 3 khu vực cửa khẩu; các trạm Hải quan cửa khẩu; các Đồn Biên phòng Hùng Quốc, Sóc Giang; Trụ sở Ban quản lý (BQL) khu KTCK Tà Lùng; chợ Cửa khẩu Tà Lùng... Các công trình hoàn thành đi vào khai thác và sử dụng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của khu KTCK, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất, nhập khẩu (XNK) hàng hóa, xuất, nhập cảnh, tăng cường công tác quản lý khu vực KTCK.

Từ năm 2001 - 2009 tổng kim ngạch XNK qua các cửa khẩu của tỉnh đạt 553,215 triệu USD (xuất khẩu 276,873 triệu USD, nhập khẩu 276,342 triệu USD), bình quân 61,468 triệu USD/năm; ước năm 2010 đạt 150 triệu USD. Tổng thu thuế XNK tại các cửa khẩu từ năm 2001 - 2009 là 777 tỷ 584 triệu đồng. Uớc năm 2010, thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng. Các trạm kiểm soát cửa khẩu đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập biên cho người và phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu đúng quy định. Tổng số lượt người xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu của tỉnh từ năm 2001 - 2009 đạt 692.135 lượt người. Năm 2010 ước đạt 152.000 lượt người. Tổng số phương tiện xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu của tỉnh từ năm 2001 - 2009 là: 167.650 lượt ô tô. Năm 2010 ước đạt 11.000 lượt ô tô.

Đến cuối năm 2010 trên địa bàn Cửa khẩu Tà Lùng có 16 dự án đầu tư, trong đó 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 8 dự án đầu tư trong nước, có 6 dự án đã hoàn thành đi vào khai thác hoạt động, tạo việc làm cho 270 lao động với mức thu nhập bình quân l,5 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp đã tăng thu ngân sách cho tỉnh và góp phần phát triển công nghiệp địa phương. Thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, tỉnh đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập BQL Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng trên cơ sở hợp nhất BQL khu KTCK Sóc Giang, Trà Lĩnh, Tà Lùng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và khu KTCK trên địa bàn tỉnh.

Trong năm tới, tỉnh sẽ xây dựng Chương trình phát triển KTCK giai đoạn 2011 - 2015; mục tiêu chung của tỉnh là: Xây dựng Cửa khẩu Tà Lùng, Cửa khẩu Trà Lĩnh thành cửa khẩu quốc tế, Cửa khẩu Sóc Giang thành cửa khẩu chính. Tập trung khai thác có hiệu quả hoạt động thương mại – du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục tập trung nguồn vốn để đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh. Xây dựng các khu KTCK Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang thành những vùng kinh tế trọng điểm giữ vai trò động lực phát triển KT - XH, là trọng tâm chuyển dịch kinh tế của tỉnh; khai thác lợi thế cửa khẩu để mở rộng quan hệ đối ngoại và đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Nguồn: Báo chính phủ

95

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan