Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng bị chồng chéo?

Theo phản ánh của ông Trần Văn Nho, việc quy định Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng như hiện nay là không phù hợp, trái với Luật Thanh tra 2010, gây trùng lắp nhiều lần kiểm định phương tiện đo, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Hiện nay Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương như sau: Kiểm định phương tiện đo, thực hiện dịch vụ công, phục vụ cho công tác quản lý; Kiểm tra nhà nước về đo lường; Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng.

Tuy nhiên, việc giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng trái với Luật Thanh tra 2010, Nghị định 132/2008/NĐ-CPLuật Đo lường, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và trái với Chỉ thị số 20/2017/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nho đề nghị Chính phủ rà soát sửa đổi Điều 1 Nghị định 27/2017/NĐ-CP phù hợp với Khoản 2 Điều 14 và Điều 117 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, nhằm tránh chồng chéo kiểm tra, thanh tra nhiều lần đối với một doanh nghiệp/năm, gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời bảo đảm tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, tránh sự chồng chéo khi trong một Sở Khoa học và Công nghệ có 2 cơ quan cùng thực hiện một chức năng thanh tra chuyên ngành.

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Khoản 6 Điều 3, Điều 29 Luật Thanh tra năm 2010 quy định cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành bao gồm Chi cục thuộc Sở và giao cho Chính phủ quy định chi tiết các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên, tại Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ chưa giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, vì vậy Nghị định số 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là phù hợp với chức năng của Chính phủ và Luật Thanh tra năm 2010.

Căn cứ Khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Chính phủ giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP là hoàn toàn phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Việc xây dựng, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, ý kiến thẩm định, ý kiến Thành viên Chính phủ và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP đúng trình tự, thủ tục và hình thức văn bản quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2008, Luật Đo lường năm 2011, việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thấm quyền quản lý của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Vì vậy, không có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, khi xây dựng, ban hành kế hoạch này đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định, đồng thời việc triển khai thanh tra, kiểm tra hoàn toàn phù họp với Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Xây dựng

135

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan