Thông tư 302/2016/TT-BTC: Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài.

Thông tư hướng dẫn quy định về lệ phí môn bài đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn một số các trường hợp được miễn lệ phí môn bài như:

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức tiền được xác định trên tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định. Để xác định tính chất kinh doanh không thường xuyên hoặc không có địa điểm kinh doanh cố định sẽ theo hướng dẫn bởi Thông tư 92/2015.

- Ngoài ra, Thông tư cũng quy định một số trường hợp cá nhân sau được xem là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định:

+ Cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã;

+ Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn;

+ Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Mức thu lệ phí môn bài được Thông tư số 302/2016/BTC quy định cho tổ chức và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

+ Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm và trường hợp từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm. Với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác là 1 triệu đồng/năm.

+ Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng là 1 triệu đồng/năm; từ trên 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 500 nghìn đồng/năm và từ trên 100 đến dưới 300 triệu đồng là 300 nghìn đồng/năm.

- Cũng theo đó, Thông tư 302 hướng dẫn tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho một số trường hợp sau:

+ Đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh thì thực hiện khai lệ phí môn bài một lần, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

+ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Thông tư có hiệu lực ngày 01/01/2017 và bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Thay thế các Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002, Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

129

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan