Thu hồi vốn tạm ứng hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định nào?

Trả lời ý kiến của bà Đoàn Mai Hương (Hải Phòng) về những quy định liên quan đến việc thu hồi tạm ứng cho phần phụ lục hợp đồng, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể.

ư

Đơn vị của bà Đoàn Mai Hương đang phụ trách Dự án Phát triển giao thông đô thị TP. Hải Phòng, trong đó có những gói thầu xây lắp có ký kết phụ lục hợp đồng gia tăng khối lượng. Bà Hương hỏi, khi thanh toán, đơn vị của bà có thể thu hồi tạm ứng cho phần phụ lục hợp đồng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề bà Hương hỏi như sau:

Theo quy định, phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính. Vì vậy, việc thu hồi tạm ứng của hợp đồng được thực hiện theo Khoản 5, Điều 8, Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu.

Việc thu hồi tạm ứng được quy định cụ thể trong hợp đồng và bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

175

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan