Thu nhập từ tiền đền bù đất có được miễn thuế TNCN?

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản bồi thường về đất của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty cổ phần xây dựng FAROS.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về miễn thuế TNCN đối với khoản bồi thường về đất. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế dẫn chứng, Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Bên cạnh đó, Khoản 1, 2 Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cưTrong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác.

Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án được quy định như sau: Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư; Bộ, ngành có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; chấp thuận, quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ nhưng do Bộ, ngành thực hiện và các dự án do Bộ, ngành làm chủ đầu tư;  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đặc biệt, trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án không thuộc những trường hợp nêu trên.

Khoản 2, 3 Điều 33 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTheo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Nghị định này. Trước ngày 01/12 hàng năm, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Nghị định này và giải quyết các vướng mắc phát sinh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nguồn: Tạp chí tài chính

282

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan