Thủ trưởng sẽ được quyền 'quyết' mức chi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện các chính sách, chế độ và tăng cường chủ động cho cơ quan, đơn vị, thủ trưởng cơ quan được quyền quyết định một số mức chi không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) thay thế Thông tư 139/2010/TT-BTC.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên, chuyên viên Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, dự thảo thông tư mới trên cơ sở kế thừa các quy định của Thông tư 139 và sửa đổi, bổ sung một số điểm mới.

Theo đó, về đối tượng áp dụng, dự thảo bỏ đối tượng lao động hợp đồng không xác định thời hạn; bỏ đối tượng là luật sư, cán bộ quản lý doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, khi các học viên này tham gia vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hội nhập, kinh tế quốc tế chuyên sâu do các cơ quan nhà nước tổ chức đào tạo ở trong nước do Nghị định 101/2017/NĐ-CP không quy định.

Về nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng, Thông tư 139 không quy định cụ thể, còn trong dự thảo thông tư mới, quy định cụ thể nguồn kinh phí đào tạo được đảm bảo từ nguồn NSNN, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ; đóng góp của cán bộ; nguồn tài trợ…

Trong phần chi đào tạo CBCC, VC trong nước, dự thảo mới tách riêng nội dung chi hỗ trợ đào tạo với nội dung chi bồi dưỡng để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP. Đồng thời, các cơ sở đào tạo thuộc các cơ sở giáo dục quốc dân, hình thức đào tạo là hình thức đặt hàng nên không bố trí theo nhiệm vụ chi.

Phần quy định các khoản chi phục vụ trực tiếp lớp học chuyển xuống mục các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử CBCC đi học. Theo giải thích của bà Nguyên, Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định quyền lợi của CBCC, VC đi học không bao gồm nội dung chi hỗ trợ tiền ăn và phương tiện đi lại. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế và kế thừa quy định tại Thông tư 139, dự thảo quy định thủ trưởng cơ quan quyết định mức hỗ trợ căn cứ dự toán chi thường xuyên của đơn vị.

Phần các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử CBCC đi học thực hiện, bổ sung nội dung chi “hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi tập trung”. Bổ sung quy định chi hỗ trợ đối với CBCC, VC là nữ, là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Dự thảo điều chỉnh mức chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong thời gian học tập trung từ mức 50 nghìn đồng theo quy định tại Thông tư 139 thành thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định từ nguồn kinh phí chi thường xuyên không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện các chính sách, chế độ và tăng cường chủ động cho cơ quan, đơn vị.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

221

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan