Thuật ngữ trong Nghị định 37/2010/NĐ-CP

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 340/TTĐT-BĐ ngày 28/06/2010 của công dân Hoàng Quang Vinh trả lời về thuật ngữ trong Nghị định 37/2010/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điểm d và đ Khoản 1, Điều 31, Mục 3, Chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị quy định “Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh thẩm định và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm tổ chức lập của UBND tỉnh…” đây là quy định trình tự, thủ tục phê duyệt đối với trường hợp tổ chức lập quy hoạch các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị, quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Luật Quy hoạch đô thị, không phải quy định đối với trường hợp quy hoạch chung thị trấn.

Đối với trường hợp quy hoạch chung thị trấn thuộc trách nhiệm tổ chức lập của UBND cấp huyện thì được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Mục 3, Chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP như sau: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6, Điều 19 của Luật Quy hoạch đô thị trình cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh thẩm định và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh”.

Do đó, các quy định trong Nghị định 37/2010/NĐ-CP không mâu thuẫn với quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Nguồn: Báo Xây dựng

100

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan