Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Ngày 25/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 208/BXD-QLN trả lời Công ty cổ phần Sông Mã về việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định 99/2015/NĐ-CP) thì các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở phải làm thủ tục đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định này.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (được ban hành sau ngày Nghị định 99/2015/NĐ-CP) thì nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.

Theo báo cáo của Công ty Sông Mã và hồ sơ gửi kèm thì Công ty Sông Mã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt lựa chọn làm chủ đầu tư để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hóa thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Quyết định 1089/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì việc Công ty Sông Mã tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này là phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn: Bộ Xây dựng

114

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan