Thuế TNDN cho hoạt động tài chính vi mô sẽ còn 17% từ năm 2016

Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 20% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Từ ngày 1/1/2016, mức thuế suất thuế TNDN này được chuyển sang mức 17%.

Ngày 27/9, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô, được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 1/1/2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, nhưng không đủ điều kiện được áp dụng các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khan, quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, chính sách ưu đãi thuế được áp dụng thí điểm đối với Tổ chức tài chính vi mô như sau:

Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Từ ngày 1/1/2016, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại khoản này chuyển sang mức 17%.

Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định như trên được tính liên tục từ năm đầu tiên kể từ khi tổ chức tài chính vi mô có thu nhập chịu thuế từ thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Trường hợp tổ chức tài chính vi mô không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ thực hiện hoạt động tài chính vi mô thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Hoạt động tài chính vi mô quy định tại Điều này là các hoạt động mà Tổ chức tài chính vi mô được phép thực hiện theo quy định tại Điều 119, Điều 120, Điều 121 và Điều 122 Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn.

Nguyên tắc, điều kiện, thủ tục áp dụng chính sách miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về quản lý thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2013.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

92

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan