Tiêu chí mới về chủ dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

Các tiêu chí này quy định trong Nghị định 11/2013 về Quản lý Đầu tư phát triển đô thị vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý Đầu tư phát triển đô thị (PTĐT) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2013 (thay thế Nghị định 02/2006/NĐ-CP), chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (KĐT) được quy định như sau:

Chủ đầu tư xây dựng KĐT là cơ quan nhà nước thì phải có chức năng phù hợp với việc thực hiện dự án, có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp quy hoạch và kế hoạch triển khai khu vực PTĐT. 

Để trở thành chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng KĐT,  doanh nghiệp phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha
 

Đối với doanh nghiệp, một trong những điều kiện để trở thành chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng KĐT là có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đối với các dự án đầu tư xây dựng KĐT; có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đối với các dự án còn lại.

Đối với chủ đầu tư là tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp phải có chức năng phù hợp với việc thực hiện dự án; có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp quy hoạch, kế hoạch triển khai khu vực PTĐT và chỉ được thực hiện dự án trong phạm vi sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý sử dụng để phục vụ các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Nghị định cũng quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư cấp 1, chủ đầu tư thứ cấp và thay đổi chủ đầu tư…

Việc lựa chọn chủ đầu tư, theo Nghị định 11/2013, được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc áp dụng hình thức chỉ định trực tiếp theo các  quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan.

UBND cấp tỉnh ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp. Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, người có thẩm quyền quyết định đầu tư là người có thẩm quyền quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

Nguồn: vov.vn

104

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan