Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học

Theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vừa được Chính phủ ban hành, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học được quy định như sau:

* Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1

Đối với cá nhân thì hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối với xã thì tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%; tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. Đối với huyện phải có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1. Đối với tỉnh phải có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1.

Nghị định về tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học có hiệu lực từ ngày 15-5-2014 - Ảnh: H.L

* Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

Đối với xã phải bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. Đối với huyện phải có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Đối với tỉnh phải có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.

* Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

Đối với xã phải bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. Đối với huyện phải có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đối với tỉnh phải có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.   

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Nguồn: Báo Bình Phước

136

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan