Tiêu hủy tiền theo quy định mới từ 30/11/2012

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông…

Ngày 16/10/2012, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 29/2012/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.

Theo đó, từ năm 2011 trở về trước, công tác giám sát tiêu hủy tiền do Liên bộ gồm Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Hội đồng giám sát liên Bộ để thực hiện công tác giám sát tiêu hủy tiền. Hiện nay, theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống NHNN, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiêu hủy tiền.

Vì vậy, Thông tư số 29/2012 này thay thế các quy định về giám sát tiêu hủy tiền ban hành theo Thông tư Liên tịch số 25/2004/TTLT/BTC-BCA-NHNN ngày 26/3/2004 hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền và Thông tư Liên tịch số 43/2001/TTLT-BTC-NHNN ngày 13/6/2001 hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/11/2012.

Nguồn: Người đồng hành

132

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan