Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh”.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm giúp cán bộ và nhân dân nắm và hiểu được những vấn đề cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao ý thức chấp hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản pháp luật có liên quan; làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Mục tiêu cụ thể, đến hết năm 2014, hoàn thành việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm nắm vững những nội dung cơ bản của pháp luật, văn bản hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh, làm cơ sở triển khai thực hiện pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước đạt hiệu quả thiết thực.

Đến hết năm 2015, hoàn thành việc tuyên truyền, phổ biến cho toàn dân nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Mở chuyên trang, chuyên mục về giáo dục quốc phòng và an ninh

Theo đề án, nội dung tập huấn gồm: Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, quy định điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014 - 2020”; các Thông tư liên tịch, thông tư, văn bản quy định, hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ngoài tổ chức tập huấn, các nội dung về giáo dục quốc phòng và an ninh cũng sẽ được tuyên truyền trên báo in, đài phát thanh, truyền thanh, đài truyền hình thông qua việc mở chuyên trang, chuyên mục.

Bên cạnh đó, cũng sẽ làm phim tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường; phim tài liệu phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo...

Nguồn: baomoi.com

Nguồn: baomoi.com

259

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan