Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Theo đó, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Giao thông vận tải gồm: cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Cụ thể, cơ quan thanh tra nhà nước gồm: Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở GT - VT.

Một số cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam; Chi cục Đường thủy nội địa; Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Hàng hải và Cảng vụ Đường thủy nội địa; Cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Nghị định nêu rõ, thanh tra Bộ có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GT- VT; thanh tra Sở thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở GT- VT. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Nghị định 57/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2013.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

77

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan