Tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề được miễn, giảm học phí

Theo Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề thuộc diện đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh.

Theo quy định cũ (Nghị định 75/2006/NĐ-CP), đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh gồm: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu; học sinh, sinh viên là con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh; học sinh, sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định chung của nhà nước;...

Ngoài các đối tượng nêu trên, Nghị định 31/2011/NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề cũng được trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh.

Mở rộng phổ cập giáo dục

Cũng theo Nghị định 31/2011/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2011, Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở thay vì quy định chỉ phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở như quy định cũ.

Đi kèm với việc mở rộng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi như nêu trên, Chính phủ yêu cầu UBND các cấp phải có kế hoạch và giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Đây cũng là quy định được bổ sung tại Nghị định 31/2011/NĐ-CP so với Nghị định 75/2006/NĐ-CP trước đây quy định về trách nhiệm của UBND các cấp về phổ cập giáo dục chỉ là "UBND các cấp có trách nhiệm bảo đảm để mọi trẻ em sáu tuổi đều được vào học lớp một; thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ; có kế hoạch và giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở".

Nguồn: Báo chính phủ

167

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan