Trả lương qua ví điện tử có được trừ khi tính thuế?

Trường hợp công ty thanh toán lương cho người lao động qua ví điện tử thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu các khoản chi phí này đáp ứng các quy định tại Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Công ty ông Thái Xuân Trọng (TPHCM) dự kiến thay đổi hình thức thanh toán lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng bằng hình thức thanh toán qua ví điện tử.

Ông Trọng hỏi, hình thức thanh toán lương qua ví điện tử có được xem là khoản chi hợp lệ để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Về vấn đề này, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:Tại Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của ông Trọng, trường hợp công ty của ông thanh toán lương cho người lao động qua ví điện tử thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu các khoản chi phí này đáp ứng các quy định tại Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo người nộp thuế biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nguồn: Dân trí

233

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan