Trích 0,5% tổng tiền dịch vụ DV môi trường rừng để chi cho Quỹ BV rừng

Bộ Tài chính đang xin ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Dự thảo quy định, hàng năm trích 0,5% tổng tiền DVMTR để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

Dự thảo thông tư quy định, hàng năm, trích 0,5% tổng tiền DVMTR để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: TL

Dự thảo quy định, việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR được thực hiện theo hai hình thức: Chi trả trực tiếp và chi trả gián tiếp. Mức chi trả tiền DVMTR thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 147/2016/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư còn quy định việc sử dụng tiền đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Theo đó, kinh phí quản lý được trích tối đa 0,5% tổng số tiền DVMTR thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy quỹ. Mức trích cụ thể được lập trong kế hoạch thu, chi hàng năm của quỹ, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

Đối với Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh, kinh phí quản lý được trích tối đa 10% tổng số tiền DVMTR thực nhận trong năm. Mức trích cụ thể được lập trong kế hoạch thu, chi hàng năm của quỹ, trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Đối với chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền DVMTR để quản lý bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

Chủ rừng là tổ chức không khoán bảo vệ rừng hoặc khoán một phần diện tích, phần diện diện tích còn lại chủ rừng tự bảo vệ thì toàn bộ số tiền nhận được tương ứng với diện tích rừng tự bảo vệ được coi là nguồn thu của chủ rừng, được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về tài chính phù hợp đối với từng loại hình tổ chức.

Trường hợp chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng, kinh phí quản lý được trích không quá 10% tổng số tiền DVMTR chi trả cho diện tích rừng khoán bảo vệ nêu trên để chi cho công tác quản lý các khu rừng cung ứng DVMTR. Đối với người tham gia thực hiện chi trả, tùy theo tình hình tài chính của đơn vị, chủ rừng quy định mức bồi dưỡng và trả tiền bồi dưỡng từ nguồn kinh phí quản lý. Số tiền còn lại sau khi trích kinh phí quản lý, chủ rừng chi trả cho bên nhận khoán theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật, tùy theo tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã quản lý và sử dụng tiền DVMTR theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng và khoản 3, Điều 3, khoản 3, Điều 4 Thông tư số 85/2012/TT-BTC.

Đối với tổ chức chính trị - xã hội, tiền DVMTR được quản lý và sử dụng theo phương án sử dụng kinh phí quản lý bảo vệ rừng do UBND cấp huyện phê duyệt.

Bộ Tài chính cho biết, về cơ bản, dự thảo Thông tư kế thừa các nội dung đã quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR; đồng thời bổ sung quy định đối tượng được chi trả tiền DVMTR: UBND cấp xã và các tổ chức chính trị xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng (theo Điều 1 Nghị định số 147); bổ sung nội dung chi quản lý đối với Quỹ Bảo vệ rừng cấp tỉnh cho rõ hơn và sát thực tế.

Ngoài ra, một số quy định tại các Điều được viết lại cho rõ hơn và sát với thực tế (như quy định về quản lý sử dụng tiền DVMTR theo hình thức chi trả gián tiếp; quy định về thanh toán chi trả, báo cáo quyết toán tiền chi trả DVMTR...).

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

103

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan