Trường hợp không hưởng phụ cấp kiêm nhiệm

Ông Phạm Ngọc Hà, công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang hỏi về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm với trường hợp Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm kiêm giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Theo phản ánh của ông Hà, năm 2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Văn được phép thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng. Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm kiêm giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, lương và phụ cấp vẫn do Phòng Tài nguyên và Môi trường chi trả.

Ông Hà muốn được biết trường hợp cán bộ nêu trên có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không, nếu được thì mức hưởng như thế nào và do đơn vị nào chi trả?

Căn cứ Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác và Công văn số 624/UBND-NV của UBND huyện Đồng Văn về việc trả lời đề nghị của công dân, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang trả lời như sau:

Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 của UBND huyện Đồng Văn về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng do Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiêm nhiệm (không bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu) nên người kiêm nhiệm không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 78/2005/TT-BNV nêu trên.

Do đó, trường hợp Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Nguồn: Báo chính phủ

95

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan