Trường hợp nào phải báo cáo việc sử dụng hóa chất?

Công ty của bà Nguyễn Thị Hạnh (Hải Dương) hiện sử dụng các loại hóa chất: Dầu chống gỉ (khoảng 80 lít/tháng); dầu mỡ bảo trì máy; cồn (2 lít/tháng). Bà hỏi, công ty bà có phải làm báo cáo việc sử dụng hóa chất gửi Bộ Công Thương không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Luật Hóa chất năm 2007, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Theo đó, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân như sau:

“a) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước gửi đồng thời Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh nơi tiến hành hoạt động hóa chất”.

Vì vậy, đối với trường hợp công ty của bà Hạnh sử dụng hóa chất, công ty phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2018 của Bộ Công Thương.

Nguồn: Cạnh tranh Quốc gia

232

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan