Từ 1/6: Sẽ liên tục thanh tra, giám sát ngân hàng

Thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền yêu cầu đối tượng bị thanh tra giám sát phải thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán một, một số hoặc tất cả các nội dung về tổ chức hoạt động, tài chính..

Theo Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 (thay thế Nghị định 91/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999), việc giám sát ngân hàng sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Nghị định nêu rõ, nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng phải bảo đảm tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương; tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; giám sát ngân hàng được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Đồng thời, thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật sẽ kết hợp với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng; kết hợp chặt chẽ giữa thanh tra ngân hàng và giám sát ngân hàng...

Nghị định cũng quy định để thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán một, một số hoặc tất cả các nội dung về tổ chức hoạt động, tài chính khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp, tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc của tổ chức tín dụng có dấu hiệu ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của tổ chức tín dụng...

Nguồn: CafeF

100

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan