Từ 11- 7: Nước sinh hoạt tăng giá 50%

Bộ Tài chính đã có Thông tư 88/2012/TT-BTC ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt sẽ được áp dụng từ ngày 11/7/2012.

Theo Thông tư này, khung giá nước sạch ở đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 sẽ có giá cao nhất lên tới 18.000 đồng/m3 và tối thiểu là 3.500 đồng/m3. Đối với giá tối đa nước sạch ở đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 sẽ có mức giá mới tối đa là 15.000 đồng/m3 và giá tối thiểu là 3.000 đồng/m3.

Riêng ở khu vực nông thôn, khung giá nước sạch sinh hoạt mới cũng được điều chỉnh tăng lên mức tối thiểu 2.000 đồng và tối đa là 11.000 đồng/m3.

Như vậy, so với quy định hiện hành, khung giá nước sạch đã có biến động khá lớn. So sánh với thông tư 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính, khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt ở đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 chỉ có giá tối đa là 12.000 đồng/m3, giá tối thiểu 3.000 đồng/m3. Đô thị loại 2, 3, 4, 5 có giá tương ứng là 2.000 đồng và 10.000 đồng; trong khi đó nước sạch sinh hoạt nông thôn mức thấp nhất là 1.000 đồng và mức cao nhất chỉ là 8.000 đồng.

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghê An

77

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan