UBCKNN tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 60/2015/NĐ-CP

Sáng nay (30/9), tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Quang cảnh Hội nghị.

Đây là lần thứ 4 UBCKNN tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 60/2015/NĐ-CP nhằm phổ biến rộng rãi cho các thành viên thị trường nắm rõ và tổ chức triển khai thông suốt.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết: Trong thời gian qua, UBCKNN đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định; tổ chức lấy ý kiến thành viên thị trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan dưới nhiều hình thức khác nhau như đăng tải trên website, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội thảo; đồng thời, UBCKNN đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo và trình Bộ Tài chính ban hành. Đến nay, phần lớn các văn bản hướng dẫn Nghị định đã hoàn thành và đang trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành.

Về nội dung, Nghị định 60/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đã quy định chi tiết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam; chào bán chứng khoán riêng lẻ; chào bán chứng khoán ra công chúng; chào bán chứng khoán ra nước ngoài; mua lại cổ phiếu, chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng; niêm yết, giao dịch chứng khoán; tổ chức kinh doanh chứng khoán và một số quy định về quỹ đầu tư bất động sản.

“Có thể thấy, với những nội dung chi tiết, cụ thể, sau khi có hiệu lực thi hành, Nghị định 60/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn góp phần tạo điều kiện để thực hiện các mục tiêu như: tăng cường giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Kiện toàn và thống nhất các quy định nhằm thể chế hóa các cam kết hội nhập quốc tế, khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước, hỗ trợ huy động vốn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế; hỗ trợ thúc đẩy cổ phần hóa; nâng cao vị thế của Thị trường Chứng khoán Việt Nam nói riêng và vị thế của Việt Nam nói chung trong cộng đồng doanh nghiệp tài chính quốc tế. Thúc đẩy tái cấu trúc gắn với phát triển của Thị trường Chứng khoán; thu hẹp thị trường tự do, mở rộng thị trường có quản lý, tăng cường tính công khai, công bằng, minh bạch trên Thị trường Chứng khoán”, bà Hoa nói...

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP có khá nhiều điểm mới. Cụ thể, về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ các ngành nghề mà pháp luật về đầu tư có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc theo điều ước quốc tế, Nghị định cũng mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đến 100% đối với các công ty đại chúng tùy theo quyết định của doanh nghiệp. Các quy định này đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thống nhất với các quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật có liên quan.

Về hoạt động chào bán chứng khoán, Nghị định 60/2015/NĐ-CP thu hẹp hơn về đối tượng áp dụng quy định về chào bán riêng lẻ tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Theo đó, chỉ bao gồm công ty đại chúng và tổ chức kinh doanh chứng khoán để đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp 2014.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, Nghị định bổ sung các quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy các khoản nợ hoặc hoán đổi lấy cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác; hoàn thiện các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng chào bán riêng lẻ nhưng lách luật và tổ chức dưới hình thức chào bán ra công chúng để thâu tóm ngầm doanh nghiệp; bổ sung quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm giải trình của tổ chức phát hành trước đại hội đồng cổ đông về việc sử dụng vốn huy động từ nhà đầu tư; hoàn chỉnh quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp hiện nay...

Nguồn: Tài chính điện tử

101

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan