Ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan: Thêm một số quy định mới đáng chú ý

Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp vừa được sửa đổi, bổ sung một số điều.

Ngày 28/01/2019,  Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong đó có một số quy định mới được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau.

Bổ sung quy định về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên khi thực hiện thủ tục hải quan

Thông tư số 07/2019/TT-BTC bổ sung mới Điều 20a của Thông tư 72/2015/TT-BTC về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên như sau: 

Trong thời hạn 03 tháng tính đến thời hạn gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan căn cứ các thông tin thu thập từ các Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu về kết quả quản lý, kết quả kiểm tra sau thông quan (nếu có) để quyết định gia hạn.

Ngoài ra, Thông tư 07/2019/TT-BTC cũng bổ sung thêm thẩm quyền quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Điều 23 của Thông tư 72/2015/TT-BTC.

Thay đổi nơi nộp hồ sơ công nhận doanh nghiệp ưu tiên về thủ tục hải quan

Thông tư số 07/2019/TT-BTC đã sửa đổi địa điểm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư 72/2015/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị công nhận (bản giấy) đến Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên ( thay vì gửi đến Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định hiện hành tại Thông tư 72/2015/TT-BTC)

Tổng cục Hải quan là đơn vị thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Theo quy định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 19 Thông tư 72/2015/TT-BTC thì Tổng cục Hải quan là đơn vị thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên (thay vì Cục Hải quan tỉnh, thành phố thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành tại Thông tư 72/2015/TT-BTC).

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Đối với các trường hợp phức tạp, cần lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan thì thời gian thẩm định có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Ngoài ra, Thông tư số 07/2019/TT-BTC còn sửa đổi, bổ sung một số mẫu ban hành kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BTC, bao gồm: sửa đổi mẫu 02a/DNUT, mẫu 03/DNUT, mẫu 04/DNUT, mẫu 05/DNUT, mẫu 06/DNUT; bổ sung mẫu 03a/DNUT.

Nguồn: Tạp chí Công thương

6,282

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan