Về chế độ thù lao đối với cán bộ làm công tác Hội

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị sớm sửa đổi Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội thanh niên xung phong theo hướng chi trả thù lao cho tất cả cán bộ làm công tác của Hội.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri các tỉnh Bắc Kạn, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh đề nghị xem xét, bổ sung chức danh người đứng đầu của các tổ chức Hội đặc thù ở cấp huyện, cấp xã không phải là người đang hưởng lương hưu được hưởng chính sách theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời cử tri các tỉnh như sau:

Căn cứ đặc điểm hoạt động của Hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng được xếp lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội.

Theo đó, tại Điều 2 Quyết định 30/2011/QĐ-TTg quy định, mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội; trên cơ sở đó, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại, bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Hội.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định Đề án nghiên cứu Hội quần chúng, trong đó có đối tượng không phải là người đã nghỉ hưu làm chuyên trách tại các Hội.

Nguồn: Báo chính phủ

189

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan