Về trường hợp giao đất từ năm 1998

Ông Nguyễn Văn Đông (dongdaica1960@...) được xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng giao cho 120m2 đất ở từ năm 1998. Gia đình ông sử dụng 123m2, trong đó có thêm 3m2 đất liền kề xung quanh 120m2 đã được giao.

Ông Đông muốn biết việc UBND xã Nhân Hòa đang đề nghị thu lại 3m2 đất của gia đình ông đang sử dụng là có đúng quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Đông như sau:

Vào thời điểm năm 1998, chính sách về đất đai được thực hiện theo Luật Đất đai số 24/L/CTN năm 1993. Nếu sự  việc đúng như ông Đông trình bày, thì việc UBND xã giao đất ở cho ông vào năm 1998 là trái thẩm quyền, vì theo quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 23  và Điều 25 Luật Đất đai năm 1993 thì thẩm quyền giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân là UBND huyện, UBND huyện không được ủy quyền cho UBND cấp xã giao đất.

Như  vậy 120m2 đất mà ông được UBND xã giao là đất đã được giao không đúng thẩm quyền và 3m2 đất liền kề ông đang sử dụng là đất lấn chiếm.

Từ  ngày 1/7/2004, chính sách đất đai được thực hiện theo Luật Đất đai số 13/2003/QH11 năm 2003. Các vấn đề tồn tại khi thực hiện chính sách, pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2004  đã được hướng dẫn xử lý, khắc phục theo các văn bản dưới luật.

Đối với đất được giao không đúng thẩm quyền

Tại Điều 16, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định về việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất đã được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất như sau:

Đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng người đang sử dụng đất có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 1/7/2004, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau đây:

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất đã được giao và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004  mà diện tích đất được giao làm đất ở trong hạn mức giao đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với  đất lấn chiếm

Theo khoản 4, Điều 2 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ bổ sung vào khoản 5, Điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm xây dựng nhà ở, nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, thu tiền sử dụng đất bằng 50% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở mới; thu bằng 100% theo giá  đất ở do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở.

- Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, thu tiền sử dụng đất bằng 100% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở mới; đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở thu bằng 100% tiền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về vấn đề ông Đông hỏi, đối với 120m2 đất ở mà gia đình ông được UBND xã giao không đúng thẩm quyền năm 1998, gia đình ông đã sử dụng ổn định từ năm 1998 đến trước ngày 1/7/2004, diện tích đất được giao làm đất ở đó nằm trong hạn mức giao đất ở nông thôn, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với diện tích 3m2 đất liền kề với diện tích 120m2 đất ở ông Đông được giao, mà không chồng lấn lên diện tích đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân khác; gia đình ông đã sử dụng ổn định từ năm 1998, đến nay được UBND xã xác nhận là không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đất ở, ông sẽ được công nhận quyền sử dụng đất cùng lúc với 120m2 đất được giao, sau khi nộp tiền sử dụng đất cho 3m2 đó bằng 100% theo giá đất do UBND thành phố quy định đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở mới.

Trường hợp diện tích 3m2 đất đó có tranh chấp hoặc không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, thì với chức năng quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương, UBND xã có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị với UBND huyện giải quyết tranh chấp đất đai hoặc thu lại đất bị lấn chiếm.

Nguồn: Báo Chính phủ

218

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan