Về việc thi nâng ngạch lương đối với viên chức

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, việc tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH.

Tháng 12/2009, Công ty CP xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Hà Nội (trước đây là doanh nghiệp nhà nước) đã tổ chức thi nâng ngạch lương từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính cho cán bộ. Nhưng khi làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội thì được hướng dẫn, theo Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Công ty không được phép tự tổ chức thi nâng ngạch mà phải qua Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Công ty đề nghị được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thi nâng ngạch lương từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính cho cán bộ.

Giải đáp thắc mắc này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 477/LĐTBXH-LĐTL, ngày 11/2/2010 trả lời như sau:

Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương chỉ xóa bỏ khoản 2, mục VI của Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 nêu trên mà không thay thế Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doang nghiệp nhà nước.

Vì vậy, việc tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Cũng tương tự, việc nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ cũng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên, bởi Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ được chuyển đổi từ công ty nhà nước đã đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Chính phủ quy định đối với công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Việc tổ chức thi nâng ngạch và quyết định nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thi đạt kết quả do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Nguồn: Báo chính phủ

102

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan