Việc triển khai BV và PT rừng cần được khoán ổn định cho người dân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT, ngày 14/5/2018 hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Theo Thông tư 02 việc triển khai các dự án bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung cần được khoán ổn định cho người dân từ khâu trồng, chăm sóc, bảo vệ theo chu kỳ lâm sinh và hưởng lợi theo quy định của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg.

Chủ đầu tư ký hợp đồng trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng với hộ dân, nhóm hộ tham gia trồng rừng bao gồm hướng dẫn thiết kế kỹ thuật, dự đoán công trình lâm sinh được duyệt.

Người dân khi được giao khoán đất trồng rừng, phát triển rừng có thể tự trồng rừng trước và được hỗ trợ sau theo định mức quy định.

Đối với đất lâm nghiệp đã giao cho người dân ổn định lâu dài, người dân được tự trồng rừng trước. Diện tích trồng thành rừng sẽ được ưu tiên đưa vào dự án trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh hỗ trợ sau đầu tư và hỗ trợ vốn theo quy định.

Danh sách các hộ tham gia trồng rừng, phát triển rừng được niêm yết công khai tại UBND xã, nhà văn hóa thôn, bản về diện tích và số tiền được nhận.

Đối với đất trồng rừng của các công ty nông, lâm nghiệp đã được cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP, ngày 17/12/2014 của Chính phủ mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ khi nhận hỗ trợ để thực hiện dự án trồng rừng thì khoán ổn định lâu dài cho hộ gia đình.

Đối với việc thực hiện cây phân tán. Chủ đầu tư tổ chức ươm cây hoặc hợp đồng mua cây giống, lập kế hoạch trồng, tổ chức cho các đối tượng tham gia đăng ký trồng, trong đó xác định rõ địa điểm trồng, thời gian trồng, loại cây trồng. Trồng cây phân tán của hộ gia đình trên bờ lô, khoảnh ở nương rẫy kết hợp bảo về cây nông nghiệp.

Việc trồng cây phân tán trên đất công cộng (đường giao thông, bờ mương), ưu tiên giao cho tổ chức, như: Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, hợp tác xã, cộng đồng dân cư đứng ra trồng và hưởng lợi.

Đồng thời, việc trồng cây phân tán phải được thực hiện theo phương thức trồng trước, hỗ trợ sau đầu tư khi cây được nghiệm thu.

Nguồn: Kinh tế và dự báo

716

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan