Vướng thực hiện thủ tục đối với sản phẩm an toàn thông tin mạng

Việc chưa có Danh mục sản phẩm thông tin mạng NK theo giấy phép gây khó khăn cho cơ quan Hải quan khi thực hiện các Nghị định của Chính phủ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 1 ĐIều 4, Mục V Phụ lục III Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Sản phẩm an toàn thông tin mạng, bao gồm: 1) sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; 2) sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng và 3) sản phẩm chống tấn công, xâm nhập” thuộc danh mục hàng hóa NK cần giấy phép NK. “Đối với hàng hóa NK theo giấy phép, thương nhân NK phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan”.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng thì: “1. Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép bao gồm: a) Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; b) Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng; c) Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Danh Mục chi Tiết các sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thì không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng”.

Liên quan đến quản lý sản phẩm an toàn thông tin mạng, tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn 518/CATTT-CP cho biết: Hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng NK theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép NK sản phẩm an toàn thông tin mạng… Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN theo chủ trương của Chính phủ, đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn các cơ quan Hải quan địa phương trước mắt chưa yêu cầu DN phải nộp, xuất trình Giấy phép NK khi thực hiện thủ tục NK hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nêu trên”.

Theo Tổng cục Hải quan, hướng dẫn trên là chưa phù hợp với quy định của Chính phủ nêu tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Thông tin  và Truyền thông có văn bản báo cáo Chính phủ để xem xét, chỉ đạo nội dung này theo thẩm quyền, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp thực hiện khi có yêu cầu.

Trong thời gian chưa có thông tư quy định Danh mục chi tiết các sản phẩm thông tin mạng NK theo giấy phép đi kèm mã HS theo Biểu thuế XK, NK hiện hành, cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để đối chiếu, xác định mặt hàng “sản phẩm an toàn thông tin mạng” có thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 108/2016/NĐ-CP và Mục V Phụ lục III Nghị định 69/2018/NĐ-CP dẫn trên hay không để áp dụng chính sách quản lý mặt hàng tương ứng.

Trong khi chờ ý kiến trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo công văn 518/CATTT-CP của Cục An toàn Thông tin-Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguồn: Baohaiquan.vn

151

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan