Xã đội phó - Chuyên trách hay không chuyên trách?

Khoản 2 Điều 15 Pháp lệnh Dân quân tự vệ quy định: “Xã đội phó là cán bộ chuyên môn”. Theo đó, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 2.11.2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ quy định: “Xã đội phó là cán bộ chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ lương cán sự bằng mức lương hệ số 1,46 mức lương tối thiểu và đóng bảo hiểm xã hội, nếu qua đào tạo chuyên nghiệp quân sự tại trường quân sự tỉnh thì được nâng lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004), khi nghỉ việc được hưởng chế độ cán bộ công chức cấp xã”.

Tuy nhiên, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21.10.2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn lại quy định Phó chỉ huy trưởng quân sự (Xã đội phó) là cán bộ không chuyên trách cấp xã, không được hưởng lương mà chỉ được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo quy định của UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, tại khoản 2 Mục V Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14.5.2004 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định: “UBND cấp tỉnh quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho số cán bộ không chuyên trách (trong đó có chức danh Xã đội phó), bảo đảm các yêu cầu sau đây: có nhu cầu cần thiết về công việc thì mới bố trí cán bộ làm việc; Mức phụ cấp phải căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và khả năng ngân sách của địa phương để chi trả cho phù hợp”.

Sự khác nhau giữa các quy định trên đã dẫn đến việc thực hiện ở các địa phương không thống nhất. Đa số các địa phương vẫn chưa thực hiện chế độ lương và chưa bố trí định biên cho chức danh Xã đội phó theo Nghị định số 184/2004/NĐ-CP. Điều đó đã gây ảnh hưởng đến công tác quốc phòng, quân sự, chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương.  

Theo nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tại khoản 3 Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”. Như vậy, trong trường hợp này, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP là văn bản được ban hành sau, nên được áp dụng. Tuy nhiên, để có cơ sở pháp lý rõ ràng, tránh xung đột pháp luật có thể xảy ra, trong việc thảo luận và thông qua Dự thảo Luật cán bộ, công chức tại Kỳ họp thứ Tư này, Quốc hội nên đưa chức danh Xã đội phó vào công chức cấp xã, nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm điều kiện cho chức danh này có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

108

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan