Xác định thiệt hại đối với môi trường

Hình thức, thời điểm thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường được quy định cụ thể tại Nghị định 03/2015/NĐ-CP. Theo đó:

Dữ liệu, chứng cứ xác định có thể dưới hình thức: hình ảnh, băng từ, dữ liệu thu được từ quan trắc, đo đạc, phân tích, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và các hình thức khác.

Thời điểm thu thập dữ liệu, chứng cứ phải được thu thập lúc môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức cao nhất tính từ khi xảy ra hoặc tại thời điểm phát hiện môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.

Đồng thời quy định: các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường dẫn đến thiệt hại đối với môi trường diễn ra trước ngày 1-1-2015 mà chưa được bồi thường thì việc xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường theo Nghị định này.

Nghị định 03/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2015 và thay thế cho Nghị định 113/2010/NĐ-CP.    

Nguồn: Báo Bình Phước

371

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan