Xếp lương khi tuyển dụng

Bà Nguyễn Thị Hoàng (bvdakhoa_vietyen@...) tốt nghiệp Trường Lưu trữ và Nghiệp vụ văn phòng I năm 1999 hệ chính quy, chuyên ngành văn thư - lưu trữ. Năm 2009, bà được tuyển dụng vào Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, xếp ngạch nhân viên kỹ thuật, mã số ngạch 01.007, hưởng lương bậc 1, hệ số 1,65.

Bà Hoàng muốn được biết bà có được xếp lương trình độ trung cấp, hưởng hệ số lương theo ngạch cán sự không?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Mục IV Danh mục các ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 3/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự, trong đó có ngạch lưu trữ viên trung cấp, mã số 02.015.

Về việc xếp lương đối với viên chức, tại bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định viên chức tương đương với ngạch cán sự, trong đó có lưu trữ viên trung cấp, mã số 02.015 được xếp vào thang lương ngạch viên chức loại B có 12 bậc, bậc 1 hệ số 1,86, bậc 12 hệ số 4,06,  chênh lệch giữa hai bậc liền kề có hệ số 0,2.

Về việc xếp lương đối với công chức, tại điểm 1, phần Ghi chú của Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP hướng dẫn: Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.

Về thắc mắc của bà Nguyễn Thị Hoàng: Năm 2009, khi được tuyển dụng bà đã có văn bằng tốt nghiệp trung cấp, hệ chính quy, chuyên ngành văn thư - lưu trữ nhưng chỉ được Sở Y tế xếp lương nhân viên kỹ thuật có hệ số lương thấp hơn so với hệ số lương ngạch cán sự. 

Theo quy định của pháp luật thì việc tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng viên chức. Do thông tin bà Hoàng cung cấp còn chưa rõ là bà được tuyển dụng vào vị trí làm việc nào trong cơ quan (hoặc đơn vị sự nghiệp), vì vậy: 

- Nếu bà Hoàng được tuyển dụng vào công chức Sở Y tế (hoặc viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế) với đúng yêu cầu tuyển dụng, chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm là lưu trữ viên trung cấp thì bà được xếp lương vào thang lương viên chức loại B, bậc 1 hệ số 1,86 (tương đương ngạch cán sự) theo bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

- Trường hợp bà Hoàng được tuyển dụng năm 2009 theo chỉ tiêu biên chế  và yêu cầu tuyển dụng là vị trí nhân viên kỹ thuật (trình độ sơ cấp) và làm công việc của nhân viên kỹ thuật (không được tuyển dụng làm công tác lưu trữ viên trung cấp) thì được xếp lương vào thang lương nhân viên kỹ thuật tại bảng số 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ), có 12 bậc, bậc 1 hệ số 1,65, bậc 12 hệ số 3,63, chênh lệch giữa hai bậc liền kề có hệ số 0,18.

Nếu hiện nay bà Hoàng được phân công làm việc đúng chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo trung cấp văn thư - lưu trữ thì bà có thể đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xếp lại lương theo thang lương cán sự.  

Nguồn: Báo chính phủ

112

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan