Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân là thành viên hội đồng KH&CN công bố, cung cấp thông tin liên quan đến quá trình đánh giá, nhận xét và kết quả tư vấn khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định thành lập Hội đồng

Điều 5 Nghị định quy định về hoạt động của hội đồng KH&CN được sửa đổi bổ sung: Phạt cảnh cáo đối với cá nhân là thành viên hội đồng KH&CN không thực hiện đúng thủ tục hoặc đánh giá, chấm điểm không đúng với các tiêu chí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khi tư vấn, thẩm định, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân là thành viên hội đồng KH&CN công bố, cung cấp thông tin liên quan đến quá trình đánh giá, nhận xét và kết quả tư vấn khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định thành lập Hội đồng.

Điều 6 của Nghị định được sửa đổi, bổ sung: Vi phạm về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức không đăng ký kết quả thực hiện nghĩa vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8 như sau: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức KH&CN công lập không thực hiện yêu cầu đánh giá để phục vụ quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân;  phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức đánh giá độc lập có một trong các hành vi sau đây: thực hiện đánh giá, xếp hạng không đúng phương pháp, tiêu chí đánh giá; thực hiện đánh giá, xếp hạng không trung thực, không khách quan hoặc không đúng pháp luật; không công khai kết quả đánh giá, xếp hạng theo quy định của pháp luật”…

Nghị định 93/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014.

Nguồn: Trang thông tin điện tử tổng hợp KH&CN Cao Bằng

158

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan