Xung quanh việc bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật cán bộ, công chức

Thời gian qua, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kỷ luật công chức thường xuyên được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức nhằm bảo đảm tính giáo dục, răn đe và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực. Nhưng với tính chất phức tạp và nhạy cảm, xung quanh vấn đề bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật công chức cũng có những vướng mắc phát sinh rất cần được quy định cụ thể và chặt chẽ hơn.

Tầm quan trọng của phiếu đề nghị hình thức kỷ luật

Theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý kỷ luật công chức ( Pháp lệnh cán bộ, công chức; Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2006/TT-BNV của  Bộ Nội vụ...) thì khi xử lý kỷ luật cán bộ công chức, nhất thiết phải thành lập Hội đồng kỷ luật và Hội đồng kỷ luật biểu quyết hình thức kỷ luật bằng cách bỏ phiếu kín, kết quả bỏ phiếu được công khai ngay tại cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. Kết quả bỏ phiếu là căn cứ để người có thẩm quyền xem xét, ra quyết định kỷ luật công chức. Như vậy có thể thấy, phiếu đề nghị hình thức kỷ luật là một trong những thủ tục và là loại giấy tờ, tài liệu quan trọng không thể thiếu trong khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và bắt buộc phải được lưu trữ trong hồ sơ xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Quan trọng hơn, nếu việc xử lý kỷ luật khi có khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa án hành chính thì phiếu đề nghị hình thức kỷ luật là chứng cứ để chứng minh hội đồng kỷ luật có tổ chức xử lý kỷ luật công chức đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật hay không. Trong quá trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, phiếu đề nghị hình thức kỷ luật thể hiện ý chí của mỗi thành viên trong hội đồng kỷ luật, phản ảnh tính chất, mức độ  vi phạm của người vi phạm kỷ luật. Tương ứng với mỗi hành vi vi phạm, Hội đồng kỷ luật cân nhắc để đề nghị hình thức kỷ luật tương xứng.

Quy định về bỏ phiếu và việc áp dụng trong thực tế

Theo quy định tại khoản 4, Điều 5 của Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17.3.2005 của Chính phủ quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thì  mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu cán bộ, công chức có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và chịu hình thức kỷ luật cao hơn một mức. Hướng dẫn thi hành Nghị định 35, điểm 9.I Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 8.2.2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn rõ thêm: Nếu cán bộ, công chức có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và tổng hợp lại sẽ phải nhận hình thức kỷ luật cao hơn một mức. Đối với nguyên tắc bỏ phiếu, khoản 3 điều 12, Nghị định 35 quy định Hội đồng kỷ luật kiến nghị hình thức kỷ luật thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu kín và theo nguyên tắc đa số. 

Các quy định trên cơ bản bảo đảm sự chặt chẽ trong việc xử lý đối với trường hợp cán bộ, công chức vi phạm một hành vi. Còn đối với trường hợp  cán bộ, công chức cùng một lúc vi phạm từ hai hành vi trở lên thì còn nảy sinh nhiều cách hiểu và thực hiện việc bỏ phiếu khác nhau. Một là, bỏ phiếu một lần cho tất cả các hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật sẽ là hình thức mà đa số phiếu trong một lần bỏ phiếu đó đã biểu quyết. Hai là, bỏ phiếu nhiều lần, mỗi lần bỏ cho một hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật là hình thức cao hơn một mức so với hình thức cao nhất mà đa số phiếu đã biểu quyết  trong các lần bỏ phiếu. Ba là, bỏ phiếu một lần nhưng trong phiếu có tóm tắt các hành vi vi phạm, dưới mỗi hành vi tóm tắt trong phiếu có ghi rõ 6 mức hình thức kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc để thành viên hội đồng kỷ luật bỏ phiếu cho từng hành vi, hình thức kỷ luật là hình thức cao hơn một mức so với hình thức cao nhất mà đa số phiếu đã biểu quyết trong một lần bỏ phiếu đó ( một lần bỏ phiếu nhưng biểu quyết nhiều hình thức kỷ luật tương ứng với số  hành vi vi phạm được tóm tắt trong phiếu).

Kiến nghị

Kỷ luật công chức là một khâu khó, nhạy cảm nên pháp luật điều chỉnh vấn đề này cần quy định rõ và cụ thể từng vấn đề. Đặc biệt, quy trình bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật là nội dung quan trọng, cần quy định cụ thể, chi tiết hơn trong văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm vận dụng thống nhất, sát với thực tế, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện sau khi xử lý kỷ luật: Thứ nhất, để bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác khi  bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật thì nên quy định rõ quy trình bỏ phiếu đối với trường hợp cán bộ, công chức vi phạm từ hai hành vi trở lên.

Cụ thể, nếu công chức vi phạm từ hai hành vi trở lên thì tương ứng với mỗi hành vi bỏ phiếu một lần, công bố kết quả bỏ phiếu xong rồi mới bỏ phiếu cho lần tiếp theo là phù hợp, hình thức kỷ luật là hình thức cao hơn một mức so với hình thức cao nhất mà hội đồng kỷ luật đã biểu quyết. Như vậy sẽ bảo đảm tính minh mạch, khách quan và bảo đảm tính chính xác, giúp cho hội đồng kỷ luật có cơ sở cân nhắc kỹ tính chất, mức độ vi phạm để đề nghị hình thức kỷ luật cuối cùng tương xứng, phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. Thứ hai, cần quy định rõ về thể thức, nội dung của phiếu đề nghị hình thức kỷ luật ( phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ), khắc phục tình trạng việc thiết lập phiếu đề nghị hình thức kỷ luật chưa được thống nhất về thể thức, nội dung; Việc thiết lập phiếu do thư ký hội đồng kỷ luật tham mưu theo kinh nghiệm công tác, theo tiền lệ nên khi có khiếu nại, khiếu kiện thì không có cơ sở để khẳng định thể thức phiếu như thế nào là phiếu hợp lệ và không hợp lệ.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

359

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan