Xuất xứ hàng hóa
  • Danh mục biểu mẫu xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
  • Danh mục biểu mẫu xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
  • 08:20, 05/06/2018
  • Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chính thức có hiệu lực ngày 05/6/2018. Trong đó, quy định cụ thể về hồ sơ xác định trước xuất xứ, chứng từ chứng nhận xuất xứ, thủ tục xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • GCN xuất xứ hàng hóa theo Luật quản lý ngoại thương
  • GCN xuất xứ hàng hóa theo Luật quản lý ngoại thương
  • 16:15, 10/07/2017
  • <a href="https://thukyluat.vn/vb/luat-quan-ly-ngoai-thuong-2017-4eaab.html" class="green-text" target="_blank" >Luật Quản lý ngoại thương 2017</a> chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, quy định biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương và giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018