Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 2780/BC-BTM ngày 16/06/2004 của Bộ Thương mại về tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và đăng ký đề án trình trong 6 tháng cuối năm 2004

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2780/BC-BTM   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 16/06/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/06/2004, Báo cáo số 2780/BC-BTM ngày 16/06/2004 của Bộ Thương mại về tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và đăng ký đề án trình trong 6 tháng cuối năm 2004.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2004:

Căn cứ công văn số 205/VPCP-TH ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với 02 đề án:

1. Phương án tổng thể đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

2. Dự án Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, Bộ Thương mại cũng đang hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 01 năm 1996 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” gửi Ban Kinh tế Trung ương trình Ban Bí thư và chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết này.

119