• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Báo cáo 281/BC-CP năm 2013 đàm phán Hiệp định vay cho Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 - Tiểu chương trình 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Chính phủ ban hành

Tải về Văn bản khác 281/BC-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/BC-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

BÁO CÁO

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LẦN THỨ 2-TIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2, VAY VỐN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)

Kính gửi: Chủ tịch nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 125/TTr-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 - Tiểu chương trình 2.

Căn cứ theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Chính phủ trân trọng báo cáo Chủ tịch nước những nội dung chủ yếu của Hiệp định vay này như sau:

1. Sự cần thiết, yêu cầu và mục đích của Hiệp định vay: Khoản vay nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam thông qua việc hỗ trợ phát triển tính cạnh tranh của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể là: tăng cường khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng cường khuôn khổ chính sách về cạnh tranh; và tăng cường tiếp cận tài chính cho loại hình doanh nghiệp này.

2. Nội dung chính của Hiệp định vay: Hiệp định vay dự kiến được đàm phán và ký kết giữa đại diện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á gồm 06 Điều, 04 Phụ lục. Theo đó, ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng trị giá 50 triệu USD từ nguồn vốn vay ưu đãi (ADF) với thời hạn vay là 25 năm trong đó có 5 năm ân hạn, lãi suất 2%/năm trong cả thời hạn vay.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản Chương trình và được thực hiện tháng 12/2010 - 9/2013. Do đây là khoản vay chương trình có tính chất giải ngân nhanh, ADB sẽ tiến hành giải ngân một lần cho toàn bộ giá trị khoản vay sau khi phía Việt Nam xác nhận đã hoàn thành các cam kết quy định trong Ma trận Chính sách đi kèm Hiệp định vay. Phần giải ngân này sẽ được chuyển vào ngân sách Nhà nước để sử dụng cho các mục tiêu của Chương trình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giới thiệu về Điều ước quốc tế:

Tên tiếng Việt: Hiệp định Vay (Các hoạt động đặc biệt) cho Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần 2 - Tiểu chương trình 2.

Tên tiếng Anh: Loan Agreement (Special Operations) Second Small and Medium-Sized Enterpires Development Program - Subprogram 2.

- Hình thức Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước

- Danh nghĩa ký: Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Người đại diện ký: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

- Hình thức hiệu lực: Phê chuẩn Điều ước quốc tế.

4. Tác động chính trị, kinh tế - xã hội và những tác động khác của Hiệp định vay: Khoản vay sẽ được giải ngân hỗ trợ trực tiếp vào ngân sách nhà nước. Việc thực hiện các cam kết chính sách của Chương trình với sự tham gia của nhiều Bộ, cơ quan sẽ góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là hỗ trợ Chính phủ thực hiện Chiến lược Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sự phù hợp của Hiệp định vay với nội dung điều ước quốc tế: tính đến nay, Việt Nam đã ký kết hơn 120 chương trình, dự án với ADB. Đây là Khoản vay Chương trình lần thứ 2 về phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho Việt Nam. Hiệp định vay sẽ đàm phán dựa trên cơ sở kết quả thẩm định của ADB và ý kiến của các cơ quan liên quan.

6. Sau khi xem xét hồ sơ, Chính phủ đồng ý cho phép tiến hành đàm phán với ADB về Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho Chương trình này và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán phía Việt Nam trao đổi, thống nhất với các cơ quan liên quan và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định trước khi tiến hành đàm phán. Thời gian đàm phán dự kiến 01 ngày trong tháng 8 năm 2013 tại Hà Nội.

Căn cứ Điều 12 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Chính phủ trân trọng báo cáo Chủ tịch nước về việc đàm phán với ADB về Hiệp định vay và văn bản có liên quan cho Chương trình nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NG, TP, CT, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 281/BC-CP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 281/BC-CP

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204102