• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Báo cáo 332/BC-BCA-C61 năm 2013 kết quả Hội nghị triển khai Quyết định 1110/QĐ-TTg, 44/2012/QĐ-TTg và tổng kết 10 năm phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành

Tải về Văn bản khác 332/BC-BCA-C61
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/BC-BCA-C61

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/QĐ-TTG , QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG KẾT 10 NĂM PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả Hội nghị triển khai Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và tổng kết 10 năm phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy như sau:

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg , Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 1055/VPCP-NC ngày 01/02/2013 về việc tổ chức Hội nghị); ngày 09/4/2013, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết 10 năm phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

Tham dự Hội nghị có gần 1.500 đại biểu, gồm: đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và một số Sở, ban, ngành trực thuộc; các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an; Công an, Sở Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương.

Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

2. Sau khi nghe đại diện Bộ Công an phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Quyết định số 1110/QĐ-TTg ; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 289/KH-BCA-C61 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thực hiện 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo tổng kết 10 năm phong trào toàn dân tham gia PCCC; Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo một số Sở Cảnh sát PCCC, Công an các địa phương. Các ý kiến tham luận đều khẳng định ý nghĩa quan trọng của Quyết định số 1110/QĐ-TTg ; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH. Hội nghị khẳng định, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đạt được những kết quả quan trọng; hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy được tăng cường; nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy được nâng lên; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh ở các bộ, ngành, địa phương và cơ sở.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch vPCCC; thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn cơ sở tự kiểm tra, qua đó phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC, góp phần loại trừ các nguyên nhân và điều kiện dẫn đến cháy, nổ; duy trì tốt chế độ trực ban, ứng trực, tổ chức chữa cháy kịp thời, cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng nghìn người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra. Những kết quả này đã góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục vụ thiết thực sự nghiệp phát trin kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC&CNCH còn bộc lộ nhiều bất cập. Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm cũng như chưa quan tâm chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với các địa bàn, lĩnh vực, cơ sở trọng điểm về PCCC; chưa chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những thiếu sót, bt cập lớn vcông tác phòng cháy, chữa cháy. Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, dẫn đến ý thức phòng cháy, chữa cháy của một bộ phận cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân chưa cao, còn lơ là, chủ quan, mt cảnh giác. Công tác xử lý vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy chưa nghiêm nên tình trạng vi phạm các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy còn diễn ra phổ biến, nhưng việc khắc phục vi phạm chưa triệt đ, còn kéo dài. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mặc dù đã được quan tâm, đầu tư xây dựng song chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới; lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ còn rất hạn chế nên nhiều vụ cháy chưa được phát hiện và xử lý kịp thời; trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy còn lạc hậu, chậm được cải tiến. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhìn chung chưa được đặt ngang tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

3. Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1110/QĐ-TTg ; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 289/KH-BCA-C61 của Bộ trưởng Bộ Công an, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCCC và CNCH thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang đã phát biểu chỉ đạo, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tchức thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 1634/CT-TTg ; Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần xác định rõ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát trin kinh tế - xã hội và coi đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài của toàn xã hội và mỗi cá nhân.

- Tchức thông tin tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nội dung cơ bản của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và nhiệm vụ thường trực, tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại khẩn cấp 114. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Tchức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” hàng năm với các nội dung thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các đin hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; huy động sức mnh tổng hợp của các hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Tiếp tục quan tâm đu tư ngân sách cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói chung và cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng; hằng năm có kế hoạch phân bngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên quy hoạch xây dựng các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các trung tâm thông tin chỉ huy điều hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tranh thủ các ngun hỗ trợ bên ngoài đi với công tác đào tạo, trang bị phương tiện và chuyển giao công nghệ phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ. Trước mt, bố trí ngân sách thực hiện quy hoạch tng thhệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn 2013 - 2015 đúng tiến độ và yêu cầu đề ra trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Tổ chức các lp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tuyên truyền trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy; mỗi khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có đủ lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ đủ mạnh, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy cần thiết đáp ứng được yêu cu xử lý các vụ cháy tại chỗ kịp thời và có hiệu quả. Đảm bảo chế độ, chính sách cho đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng, chuyên ngành và có chính sách bồi thường thỏa đáng thiệt hại cho nhân dân trong quá trình tổ chức chữa cháy.

- Công an địa phương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiện toàn các đội cứu nạn, cứu hộ hiện có; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí quỹ đất và đầu tư kinh phí xây dựng doanh trại, mua sắm trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ để thành lập mới các đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cũng như nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Hoàn thiện mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo thường trực 24/24 giờ đthực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Phối hợp với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của các bộ, ngành đóng trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng Quân đội nhân dân, lực lượng thường trực cấp cứu của các trung tâm y tế, bệnh viện để tham gia xử lý khi các sự cố, tai nạn xảy ra.

- Bộ Công an tchức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; tập trung rà soát các phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ hiện có và các phương tiện, thiết bị có thể huy động để có phương án, kế hoạch điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Xây dựng hoàn chỉnh danh mục các trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ còn thiếu đđề xuất kịp thời bổ sung phù hợp với từng giai đoạn của các đơn vị địa phương, đồng thời đề xuất chính sách đặc thù cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tiếp tục triển khai việc thành lập các Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tại các tnh, thành phố trọng điểm tiềm ẩn về nguy cơ cháy, n. Trước mắt trong năm 2013, khẩn trương thành lập 05 Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại các tỉnh: Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Bộ Công an và các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng đề án thành lập một đơn vị (cấp Tổng cục hoặc Bộ Tư lệnh) để thống nhất chỉ huy lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến địa phương; báo cáo Bộ Chính trị quyết định nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Bộ Công an kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, PTTCP (để báo cáo);
- Đ/c Hoàng Trung Hải, PTTCP (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Văn phòng: Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Quốc phòng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giao thông vận tải; Công thương; Xây dựng; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (để phối hợp thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hp thực hiện);
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nViệt Nam (để phối hp thực hiện);
- Lưu: VT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 332/BC-BCA-C61   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Đặng Văn Hiếu
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/7/2013, Bộ Công an ban hành Báo cáo 332/BC-BCA-C61 năm 2013 kết quả Hội nghị triển khai Quyết định 1110/QĐ-TTg, 44/2012/QĐ-TTg và tổng kết 10 năm phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã phát biểu chỉ đạo, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 1634/CT-TTg; Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần xác định rõ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và coi đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài của toàn xã hội và mỗi cá nhân.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nội dung cơ bản của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và nhiệm vụ thường trực, tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại khẩn cấp 114. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” hàng năm với các nội dung thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư ngân sách cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói chung và cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng; hằng năm có kế hoạch phân bổ ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên quy hoạch xây dựng các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các trung tâm thông tin chỉ huy điều hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tranh thủ các nguồn hỗ trợ bên ngoài đối với công tác đào tạo, trang bị phương tiện và chuyển giao công nghệ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trước mắt, bố trí ngân sách thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn 2013 - 2015 đúng tiến độ và yêu cầu đề ra trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Văn bản khác 332/BC-BCA-C61

423

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207041